Trgovina

Trgovina je bila osnovna i jedina delatnost preduzeća u prvih par godina postojanja. Na osnovu prihoda od trgovine preduzeće je ulagalo u infrastrukturu i opremu i tako postepeno proširivalo svoju delatnost pre svega na prozvodnju (izgradnjom fabrike u Konarevu). Kako je fabrika u Konarevu rasla i proširivala svoj proizvodni program tako je udeo prihoda od trgovine u ukupnim prihodima preduzeća opadao. Medutim, sa učešćem od oko 30% u ukupnim godišnjim prihodima preduzeća (ne računajući prihode od prodaje proizvoda proizvedenih u fabrici), trgovinska delatnost još uvek predstavlja značajnu stavku poslovanja preduzeća. Danas se trgovinska delatnost u našem preduzeću svodi uglavnom na uvoz robe iz inostranstva i prodaju iste na domaćem tržištu.

Roba kojom trgujemo može se podeliti na sledeće:

  • Oprema (specijalna vozila za prevoz trupaca, dizalice, viljuškari, mašine za obradu drveta i metala, oprema za sušenje, kotlovska postrojenja na otpatke od drveta i ostale energente, oprema za građevinsku operativu i dr.)
     
  • Repromaterijal (sendvič lim, aluminijumski profil, traka za brušenje drveta i matala, beli cement, pločasti materijali za proizvodnju nameštaja)

Flag Counter